De Basis, voor optimale zorg, Noordkade 2, 6003 ND Weert
Kinderfysiotherapie: 0495-532334, Logopedie: 06-40381657, Ergotherapie: 06-20594245

KinderTeam Weert

Kinderfysiotherapie – Logopedie – Ergotherapie

Over KinderTeam Weert

KinderTeam Weert is een samenwerking tussen verschillende disciplines binnen De Basis voor optimale zorg: ergotherapie, logopedie en kinderfysiotherapie. Deze zijn gevestigd binnen Gezondheidscentrum Molenakker. Ieder kind is uniek en de hulpvraag hierbij staat bij ons centraal. Onze kracht is dat we samen op één locatie werkzaam zijn en zo korte lijnen met elkaar hebben. We overleggen met elkaar en indien nodig wordt het kind samen onderzocht en/of behandeld.

Wanneer u als ouder, leerkracht, behandelaar of (huis)arts vragen heeft over het kind, kunt u bij ons terecht. U kunt hierbij denken aan vragen met betrekking tot de motorische ontwikkeling, problemen met de spraak- en taalontwikkeling of zelfstandigheid in het dagelijks handelen thuis en/of op school en sensomotorische integratie.

Hieronder leggen we per discipline uit wat we voor uw kind kunnen betekenen en waar we bij kunnen helpen. Ook vindt u hier informatie over de werkwijze en de vergoeding. Wilt u daarnaast nog meer informatie? Klik dan op de website van desbetreffende praktijk.

Gezondheidscentrum Molenakker is centraal gelegen binnen Weert en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

ktw-image
KinderTeam Weert bestaat uit: Valerie van de Geijn, kinderfysiotherapeut – Charlotte Bruekers, logopedist – Hanneke van Dormael, ergotherapeut (van links naar rechts).

Wij zijn KinderTeam Weert

Klik hieronder op de discipline voor meer informatie


Topfysiotherapie

De Basis, voor optimale zorg
Noordkade 2
6003 ND Weert

Kinderfysiotherapie: 0495-532334

Algemeen
Kinderen leren in hun kinderjaren bewegen. Ze ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Bij de meeste kinderen verloopt dit ontwikkelingsproces vloeiend, maar bij een aantal kinderen kan problemen ontstaan. Dit kan komen door aandoeningen van de zintuigen, organen, het zenuwstelsel en/of het houdings- en bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld bij de grote motoriek, zoals rennen of springen maar ook de klein motorische vaardigheden, zoals schrijven of knippen kunnen problemen opleveren. De kinderfysiotherapeut onderscheidt zich door zijn specifieke kennis van deze kindgerelateerde aandoeningen en door kennis van de invloed van groei en ontwikkeling hierop.

Wat doet de kinderfysiotherapeut
Tijdens de eerste afspraak wordt een vraaggesprek gehouden. Door middel van onderzoek en testen wordt vervolgens een duidelijk beeld gecreëerd van het motorisch niveau van het kind. Hierna zal een diagnose gesteld worden, waaruit een prognose volgt met betrekking tot het aantal behandelingen. In de behandeling wordt aandacht besteed aan het optimaal functioneren van het kind in zijn/haar fysieke en sociale omgeving. Gewerkt wordt met kindvriendelijk materiaal, wat het plezier in bewegen zal vergroten en waardoor de kinderfysiotherapeuten specifieke functies kunnen uitlokken. Er zijn enkele indicaties waarbij aan huis/ thuis behandeling is toegestaan.

Indicaties
Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in kinderen van 0 tot 18 jaar die problemen ondervinden tijdens de ontwikkeling. Enkele indicaties waarbij onze expertise van de kinderfysiotherapeut ingezet kan worden:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling/ voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Pre-dysmature kinderen
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese
 • Kinderen met zenuwbeschadigingen ( bijv. plexus brachialis)
 • Kinderen met hersenbeschadiging (bijv. spasticiteit)
 • Afwijkend looppatroon
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Verstandelijk gehandicapte kinderen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Problemen met ruimtelijke orientatie
 • Schrijfproblemen
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Houdingsproblemen (bijv. scoliose)
 • ADHD of ADD

Verwijzing en vergoeding
Na verwijzing door de huisarts, kinderarts of het consultatiebureau kunt u terecht bij een kinderfysiotherapeut. Ook is het mogelijk zonder verwijzing een afspraak te maken met de kinderfysiotherapeut. Dan zal voordat het onderzoek wordt afgenomen, eerst een screening plaatsvinden.
De vergoeding voor kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Dit betekent dat ieder kind recht heeft op 18 behandelingen per kalenderjaar. Indien dit niet voldoende is, kan het extra behandelingen vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering.


ergotherapeuetischcentrum

De Basis, voor optimale zorg
Noordkade 2
6003 ND Weert

Ergotherapie: 06-20594245

Algemeen
Kinderen vragen een eigen benaderingswijze. Zij ontwikkelen zich spelenderwijs, gaan naar school en maken belangrijke keuzes. De ontwikkeling verloopt niet altijd als vanzelfsprekend. Kinderergotherapie kan kinderen helpen als ze op bepaalde gebieden “achter” blijven, niet mee kunnen komen op school of dingen thuis niet lukken. Kinderen worden geholpen bij die vaardigheden die ze dagelijks nodig hebben. Kinderergotherapie heeft als doel dat het kind een bepaalde vaardigheid in de juiste omgeving naar wens kan uitvoeren. Kinderen die moeite hebben met zich te concentreren, organiseren van werk, afmaken van taken en stilzitten, spelen of samenspelen, of om onduidelijk redenen emotioneel reageren, komen ook naar de ergotherapie. Deze kinderen hebben mogelijk baat bij een behandeling volgens de Sensorische Informatieverwerkingsmethode. Hierbij gaat het om het verband tussen wat mensen waarnemen en hoe ze daar met bewegingen op reageren, de sensomotorische integratie. Aan die bewegingen liggen zintuigprikkels ten grondslag. Dit proces wordt daarom ook wel sensorische integratie of sensorische informatieverwerking genoemd.

Wat doet de ergotherapeut
De behandeling richt zich op het (anders) aanleren van vaardigheden bij het kind en/of op het aanpassen van de omgeving. Zo leert het kind zelf structuur aan te brengen in zijn handelen en/of betere voorwaarden te ontwikkelen om tot handelen te kunnen komen. Soms is een uitgebreide ergotherapeutische behandeling niet nodig en kan er worden volstaan met adviezen die als doel hebben om een grotere zelfstandigheid te ontwikkelen.
Er wordt gestart met een intake. De ontwikkeling van het kind wordt hierin besproken. En de hulpvragen op het gebied van de dagelijkse vaardigheden worden besproken. Als het kind zelf in staat is om aan te geven wat zijn of haar problemen zijn, dan wordt dit met het kind besproken en is zijn of haar hulpvraag het uitgangspunt. Als de problemen zich vooral op school voordoen, zullen met de leerkracht de mogelijkheden en beperkingen worden besproken. Vervolgens zal middels vragenlijsten, observaties, testen en/of gesprekken gezocht worden naar de oorzaak. Daarna volgt een behandelplan, dat in samenwerking met de ouders en/of leerkracht wordt opgesteld.

Indicaties
Een aantal indicaties waarvoor kinderen/jongeren bij de ergotherapeut kunnen komen:

Fijne motoriek:

 • Onhandigheid
 • Moeite hebben met schrijven/kleuren
 • Laag schrijftempo
 • Moeite met knutselen
 • Er wordt zowel de linker als de rechterhand gebruikt bij het uitvoeren van activiteiten

Zelfredzaamheid:

 • Niet kunnen veterstrikken
 • Moeite hebben met het zelfstandig kunnen aankleden
 • Knoopjes niet zelfstandig dicht kunnen krijgen
 • Moeite met het hanteren van bestek
 • Er is een voorziening nodig om te kunnen verplaatsen

Zelfstandig spelen en werken:

 • Het is moeilijk om met andere kinderen te spelen
 • Bang zijn en geen plezier hebben in het (buiten) spelen
 • Moeite hebben met het zelfstandig aan taken beginnen en deze ook af te maken
 • Problemen in het ruimtelijk inzicht

Aandacht en concentratie:

 • Met andere dingen bezig zijn dan die gevraagd worden
 • Moeite hebben met concentreren
 • Snel afgeleid zijn door geluiden of beelden
 • Niet stil kunnen zitten

Sensorische informatieverwerking:

 • Niet tegen harde geluiden kunnen
 • Overbeweeglijkheid of juist onderbeweeglijkheid
 • Overprikkeld/overgevoeligheid bij aanraking of geluiden
 • Gedragsproblemen als driftbuien of juist terugtrekken/afsluiten
 • snel angstig zijn

Verwijzing en vergoeding
Ergotherapie wordt via de basisverzekering vergoed tot 10 uur per kalenderjaar. Veel zorgverzekeraars vergoeden extra uren in de aanvullende pakketten, kijk daarom uw polis goed na. Een verwijzing van een behandelend (huis)arts/specialist is noodzakelijk voor behandeling.


CB-Logopedie

De Basis, voor optimale zorg
Noordkade 2
6003 ND Weert

Logopedie: 06-40381657

Algemeen
In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Hiervoor moeten we ademen, gebruiken we onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Ook moeten we kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. De logopedist helpt wanneer dit problemen oplevert. Maar logopedie is méér dan leren praten, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of articulatieproblemen worden behandeld, maar ook problemen die met taal, stem en slikken te maken hebben. Voor deze en andere problemen die met communicatie te maken hebben, kunt u bij CB-Logopedie terecht.

Wat doet de logopedist
Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van het kind, maar biedt ook hulp bij jonge kinderen met eet- en drinkproblemen. Tijdens de eerste afspraak wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Hierna volgt het logopedisch onderzoek waarna de logopedische diagnose wordt gesteld en de daarbij behorende behandeldoelen worden besproken. Dit gebeurt in verschillende sessies. Nadat er toestemming is gegeven voor het behandelplan, zal de logopedische behandeling worden gestart. Deze afspraken duren 25 minuten per keer. Hoe lang de gehele behandelperiode duurt, is afhankelijk van de stoornis en vooruitgang. Dit wordt mede bepaald door hoeveel er thuis geoefend wordt. De behandelingen vinden plaats in de praktijk, maar in enkele gevallen, kan er bij het kind aan huis behandeld worden, bijvoorbeeld bij problemen met eten en drinken. Hiervoor moet wel een duidelijke vraag voor thuisbehandeling van de verwijzer zijn. Wanneer de doelen van de logopedische behandeling zijn behaald, wordt de logopedie afgerond.

Indicaties
Bij de logopedist kunt u terecht voor onder andere de volgende problemen:

Stem

 • Stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen

Spraak

 • Afwijkende mondgewoonten (open mondgedrag, duimzuigen)
 • Articulatieproblemen (slissen)
 • Vertraagde spraakontwikkeling (het ontbreken of vervangen van klanken)
 • Stotteren
 • Neusspraak, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)

Taal

 • Taalontwikkelingsprobleem (kleine woordenschat, zwakke zinsbouw, weinig taalbegrip)
 • Dyslexie
 • Communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking

Gehoor

 • Aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Revalidatie na plaatsing CI (Cochleair Implantaat)

Slikken

 • Eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen (preverbale logopedie)
 • Afwijkend slikken

Verwijzing en vergoeding
Logopedie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat er in principe geen verwijsbrief meer nodig is. Niet alle zorgverzekeraars hebben dit echter in hun pakket, vandaar dat er in de meeste gevallen nog steeds een verwijsbrief nodig is.

Logopedie zit in de basisverzekering. Dat houdt in dat tot 18 jaar de logopedische behandelingen volledig vergoed worden (vanaf 18 jaar geldt alleen het eigen risico). CB-Logopedie heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, dit betekent dat er rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd wordt en er geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald.

Kijk voor meer informatie op de website www.cb-logopedie.nl of bel 06-40381657
CB-Logopedie is onderdeel van logo-bruekers

Klik op de discipline voor meer informatie